ទស្សនវិស័យ និង បេសកកម្ម
ទស្សនវិស័យ
យើងមានបំណងក្លាយទៅជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយឈានមុខគេ តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មល្អប្រសើរ និងរីកចម្រើនប្រកបដោយស្ថេរភាព។
បេសកកម្ម
ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជានជនកម្ពុជា តាមរយៈការចូលរួម និង ផ្តល់នូវ ឥណទាន ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់ភាពជាដៃគូនៃអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។