កម្ចីបង់រំលស់ម៉ូតូសម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនដែលមានបំណងទិញម៉ូតូ ទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃ ដោយទំហំកម្ចីចាប់ពី ១០០ដុល្លារ ដល់ ៥,០០០ដុល្លារ និងមានរយៈពេលពី១៣ខែ ដល់៣ឆ្នាំ។

 • ទំហំកម្ចី:

  • ប្រាក់ដុល្លារ: : ១០០ – ៥,០០០
 • រយៈពេលកម្ចី:

  • ១៣ – ៦០ ខែ
 • ឯកសារតម្រូវ:

  • អាយុ ១៨ ដល់ ៥៥ ឆ្នាំ
  • សៀវភៅគ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន
  • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ/របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ