កម្ចីប្រើប្រាស់ទូទៅ

សម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនដែលខ្វះដើមទុនដើម្បីបង្កើតមុខរបរថ្មី ឬពង្រីកមុខរបរមានស្រាប់ ដោយទំហំកម្ចីចាប់ពី ២,០០១ដុល្លារ ដល់ ៣០,០០០ដុល្លារ និងមានរយៈពេលពី១៣ខែ ដល់៥ឆ្នាំ។

 • ទំហំកម្ចី:

  • ប្រាក់ដុល្លារ : ២,០០១ – ៣០,០០០
 • រយៈពេលកម្ចី:

  • ១៣ – ៦០ ខែ
 • ឯកសារតម្រូវ:

  • អាយុ ១៨ ដល់ ៥៥ ឆ្នាំ
  • សៀវភៅគ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន
  • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ/របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
  • ទ្រព្យបញ្ចាំ