កម្ចីរហ័ស

សម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនដែលមានតម្រូវការបន្ទាន់ ដោយមានទំហំកម្ចីចាប់ពី ១០០ដុល្លារ ដល់ ៥,០០០ដុល្លារ និងមានរយៈពេលពី១៣ខែដល់៣ឆ្នាំ។

  • ទំហំកម្ចី:

    • ប្រាក់រៀល : ៤០០,០០០ - ២០,០០០,០០០
    • ប្រាក់ដុល្លារ : ១០០ - ៥,០០០
  • រយៈពេលកម្ចី:

    • ១៣ - ៣៦ ខែ
  • ឯកសារតម្រូវ:

    • អាយុ ១៨ ដល់ ៥៥ ឆ្នាំ
    • សៀវភៅគ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ
    • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន
    • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ/របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
    • ទ្រព្យបញ្ចាំ (មិនតម្រូវ)