កម្ចីរហ័ស

សម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនដែលមានតម្រូវការបន្ទាន់ ដោយមានទំហំកម្ចីចាប់ពី ១០០ដុល្លារ ដល់ ៥,០០០ដុល្លារ និងមានរយៈពេលពី១៣ខែដល់៣ឆ្នាំ។

 • ទំហំកម្ចី:

  • ប្រាក់រៀល : ៤០០,០០០ - ២០,០០០,០០០
  • ប្រាក់ដុល្លារ : ១០០ - ៥,០០០
 • រយៈពេលកម្ចី:

  • ១៣ - ៣៦ ខែ
 • ឯកសារតម្រូវ:

  • អាយុ ១៨ ដល់ ៥៥ ឆ្នាំ
  • សៀវភៅគ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន
  • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ/របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
  • ទ្រព្យបញ្ចាំ (មិនតម្រូវ)