ម៉ោងធ្វើការ

ថ្ងៃច័ន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ
ម៉ោង ០៨:00 ព្រឹក – ០៧:០០ ល្ងាច
ថ្ងៃសៅរ៍
ម៉ោង ០៨:00 ព្រឹក – ០៥:០០ ល្ងាច