បណ្តឹងអតិថិជន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អាក់ទីវភីភល ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយសសូមគោរពជូនដំណឹងដល់អតិថិជន និងសាធារណៈជនទាំងអស់មេត្តាជា្របថា៖ គ្រឹះស្ថានបានបង្កើតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំនួនបីប្រព័ន្ធ និង អ៊ីមែលដើម្បី ដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជន និងសាធារណៈជនទាំងអស់ ដូចមានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖

លេខទូរស័ព្ទ: +855 (0) 12 574 233, +855(0)98 213 680, +855(0)11 324 473, +855(0)71 3128 777
Email : customer_complaint@apmfi.com.kh

លើសពីនេះ អតិថិជនអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរមកកាន់ការិយាល័យសាខាទាំងអស់របស់គ្រឹះស្ថាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ ពីម៉ោង ៨:00 ព្រឹក ដល់ ៥:00 ល្ងាច។ គ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំ មានដំណើរការដោះស្រាយបណ្តឹងជូនលោកអ្នកក្នុងអំឡុងពេល២ថ្ងៃ សម្រាប់បណ្តឹងផ្ទាល់មាត់ និង ក្នុងអំឡុងពេល៣០ថ្ងៃ សំរាប់បណ្តឹងជាលាយ លក្ខ័ណ៍អក្សរ។ រាល់បណ្ដឹងទាំងអស់នឹងត្រូវរក្សាជាការសំងាត់ ដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អាក់ទីវភីភល ភីអិលស៊ី។