កម្ចីបង់រំលស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

សម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនដែលមានបំណងប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ដូចជាទូរស័ព្ទ ទូរទស្សន៍ កុំព្យូទ័រ ។ ដោយទំហំកម្ចីចាប់ពី ១០០ដុល្លារ ដល់ ២,០០០ដុល្លារ និងមានរយៈពេលពី០៦ខែ ដល់២ឆ្នាំ។

 • ទំហំកម្ចី:

  • ប្រាក់ដុល្លារ : ១០០ – ២,០០០
 • រយៈពេលកម្ចី:

  • ០៦ – ២៤ ខែ
 • ឯកសារតម្រូវ:

  • អាយុ ១៨ ដល់ ៥៥ ឆ្នាំ
  • សៀវភៅគ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន
  • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ/របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ