កម្ចីបង់រំលស់ឡាន

សម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនដែលមានបំណងទិញឡាន ទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃ ដោយទំហំកម្ចីចាប់ពី ៥,០០០ដុល្លារ ដល់ ៥០,០០០ដុល្លារនិងមានរយៈពេលពី២ឆ្នាំ ដល់៧ឆ្នាំ។

 • ទំហំកម្ចី:

  • ប្រាក់ដុល្លារ : ៥,០០០ – ៥០,០០០
 • រយៈពេលកម្ចី:

  • ២៤ – ៨៤ ខែ
 • ឯកសារតម្រូវ:

  • អាយុ ១៨ ដល់ ៥៥ ឆ្នាំ
  • សៀវភៅគ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន
  • លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ/របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ