សេវាបម្រើអតិថិជន

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រសេវាបម្រើអតិថិជនរបស់ អាក់ទីវភីភល។ ក្រុមការងារផ្នែកអ្នកជំនាញបម្រើសេវាកម្ម ដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងរង់ចាំផ្តល់ជូននូវរាល់គំនិតយោបល់ដើម្បីជួយដល់ការសំរេចចិត្តជ្រើសរើសឥណទានដែលត្រូវជាមួយលោកអ្នក។ ក្រុមការងារនិងផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនិង ឯកសារសំរាប់ដាក់ពាក្យ, គោលការណ៍ និងទីតាំងរបស់អាក់ទីវភីភល។

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 (0)15 533 900, +855 (0)11 324 473.
យើងខ្ញុំនិងខិតខំឆ្លើយសំនួររបស់លោកអ្នកឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែរអាចធ្វើទៅបាន។