.: ទំព័រដើម » សេវាកម្ម
សារអេឡិចត្រូនិច:
info@apmfi.com.kh
ទំនាក់ទំនងៈ
023 214 255 / 023 214 622 / 023 224 156 / 023 224 165
កម្ចីសិក្សារបស់ APMFI
  ប្រាប់យើងអំពីអ្នក...
  បំពេញទំរង់បែបបទ...
  កំណត់ការកម្ចីរបស់អ្នក...
 

កម្ចីបង់រំលស់រថយន្ត និង​ ម៉ូតសុបិន្ត
ក្លាយជាការពិត​៖

 •   ក្លាយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធរថយន្តតាមការ​បង់រំលស់
 •   មិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់កក់
 •  ផ្តល់ហិរញ្ញាប្បទាន១០០%​ចំពោះតម្លៃរថយន្ត និងម៉ូតូ
 •   រយៈពេលបង់រំលស់អាចដល់ឆ្នាំ
 •  មិនត្រូវការទ្រព្យធានា
 •  ជំហាននីតិវិធីងាយ
 •  យើងខ្ញុំគាំទ្រលោកអ្នកដោយរីករាយ

ធ្វើតាមជំហានងាយៗ៖

 •  ជ្រើសរើសរថយន្តដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត
 •  ស្នើសុំឥណទាន APMFI
 •  បំពេញពាក្យស្នើសុំ
 •  ចាប់ផ្តើមបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ

លក្ខខណ្ខងាយក្នុងការទទួលប្រាក់កម្ចី​៖

 •  អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសៀវភៅគ្រួសារ
 •  អ្នកធានា​(សមាជិកគ្រួសារ)
 •  លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នពីសង្កាត់
 •  លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់​បៀវត្ស​(បញ្ជាក់ពីថ្ងៃចូលធ្វើការនិងអត្តលេខការងារ)

សេវា​ងាយ​ស្រួល​៖

 •  មិនត្រូវការប្រាក់បង់មុន
 •  មិនត្រូវការទ្រព្យធានា
 •  សូមពិភាក្សាជាមួយ APMFI​ សំរាប់​ពត័មាន​បន្ថែម
គ្រោង​បង់​រំលស់៖
 •  ការប្រាក់សមរម្យ
 •  អាច​បង់រំលស់​ដល់​៣​ម៉ឹនដុល្លារ
 •  រយៈពេល​បង់រំលស់​៥​ឆ្នាំ