ប្រូម៉ូសិន
១. ប្រូម៉ូសិនប្រចាំឆ្នាំ
ដាក់ពាក្យកម្ចីតាមរយៈគេហទំព័រ (www.apmfi.com.kh) ថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាមៗ​ពីអាក់ទីវភីភល (ការផ្ដល់ជូនរហូតអស់ពីស្តុក)
២.​ ប្រូម៉ូសិនប្រាក់កម្ចីរហ័ស
ការប្រាក់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ខែដំបូងសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់
៣.​ កម្ចីបង់រំលស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
ការប្រាក់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ខែដំបូងសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់
៤. កម្ចីបង់រំលស់ម៉ូតូ
ផ្តល់ជូនការធ្វើស្លាកលេខដោយឥតគិតថ្លៃសំរាប់ម៉ូតូថ្មីទាំងអស់